یاران فرصت‌آفرین

مجموعه رویدادهای «یاران فرصت‌آفرین»، رویدادهایی هستند که برای همفکران رضا غیابی و توسط همان افراد برگزار می‌گردد تا بتوانند حول بهانه‌هایی که غیابی پدید می‌آورد، من‌جمله ایده‌ها و موضوعات فکری، دیدار و گفتگو کنند. نوع: عمومی

صبحانه‌های فرصت‌آفرین

صبحانه‌های فرصت‌آفرین مجموعه رویدادهای خصوصی و بر اساس دعوت هستند تا کسانی که توانایی ایجاد تغییرات مثبت دارند را گردهم آورند. نوع: خصوصی