برگزیده‌ی گفتگوهای تصویری

غیابی دیدگاه‌های خود را با کسانی که می‌خواهند نظراتش را بشنوند، به اشتراک می‌گذارد. او تا کنون در مجامع بین‌المللی و بومی به زبان‌های فارسی و انگلیسی سخنرانی و مصاحبه داشته که برگزیده‌ای از آنان در اینجا آمده است.