حضور رضا غيابی در شبکه مستند
1395-06-21

حضور رضا غيابی در شبکه مستند

رضا غیابی در شبکه مستند حاضر شد و انواع استریو اکوسیستم استارتاپی ایران را با حالتی طنز بیان نمود. قسمتهایی از این مستند را اینجا ببینید:
یبشتر بخوانید