نقدی بر مقاله «تطبیق برنامه‌های تد با اسناد راهبردی امنیت ملی امریکا» نوشته عباسعلی منزلی
1401-04-11

نقدی بر مقاله «تطبیق برنامه‌های تد با اسناد راهبردی امنیت ملی امریکا» نوشته عباسعلی منزلی

واکنش رضا غیابی به مقاله غیرکارشناسانه «تطبیق برنامه‌های تد با اسناد راهبردی امنیت ملی امریکا» نوشته عباسعلی منزلی
یبشتر بخوانید