تمرکززُدایی؛ پایانی بر دیکتاتوری نظام اقتصادی

مفهوم قدرت در طول تاریخ سیاسی جهان همواره در حال تغییر و دگرگونی بوده است؛ تا آنجا که در طی چهار دهه‌ی اخیر شاهد تحولات بسیار گسترده‌ای در ماهیت و ساختار نظام‌های قدرت بوده‌ایم. دولت‌ها و حکومت‌ها با سلطه‌گری و تمامیت‌خواهی محض، اقتصاد را متمرکز و قدرت را به انحصار خود درمی‌آوردند تا توان رقابت […]