ششمین رویداد «یاران فرصت‌ آفرین»
1398-05-16

ششمین رویداد «یاران فرصت‌ آفرین»

در تاریخ 11مرداد ، ششمین گردهمایی آنچه که ما آن را  قهرمانان فرصت آفرین  نامیده ایم ،توسط وحید زمانی برگزار شد. رضا در این جلسه مقاله خود را در مورد “بازیگری و عکس العمل نسبت به زندگی” ارائه داد.
یبشتر بخوانید